18April2021

NoviTravnik.info

Vi ste ovdje: Naslovnica SBK Vijesti Smjena direktora u školama na području SBK/KSB?

Smjena direktora u školama na području SBK/KSB?

Na naš mail smo dobili saopćenje od Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Bosne i Hercegovine - kantonalni odbor Srednjobosanskog kantona i  Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine - kantonalni odbor Srednjobosanskog kantona koje prenosimo u cijelosti.

Poštovani,

Ovih dana je Općinski sud u Travniku po tužbama određenih kandidata za direktore škola, potvrdio ono na što su Sindikati obrazovanja gadinama ukazivali.
Naime, sud je presudio da je izbor Upravnih odbora, a samim tim i direktora škola nelegalan, te naložio poništenje odluka o izboru izabranih direktora.
Sadašnji Upravni odbori u svim školama na području Srednjobosanskog kantona nisu imenovani u skladu sa Pravilnikom o izboru, organizovanju i radu upravnih odbora škola („Sl.novine SBK“ broj: 5/05) , iz sljedećih razloga:
• Izbor kandidata iz reda lokalne zajednice nije obavljen institucionalno, tj. nisu ih birala općinska vijeća, nego su isti birani na voluntaristički način od strane stranaka na vlasti, po principu pripadnosti strankama, političkoj podobnosti i poslušnosti.
• Ministarstvo nije donijelo propis po kojem će se na jedinstven način, u svim školama, obaviti izbor predstavnika u vijeće roditelja (kriterije, brojnost, strukturu vijeća..), nego su škole na različite načine organizirale vijeće roditelja, po principu da su na prijedlog direktora u vijeće birani podobni roditelji, koji će istog bezrezervno podržavati i birati za novi mandat.
• Zbog nedostatka preciznog akta koji upućuje na formiranje vijeća roditelja, dešavalo se da predstavnike roditelja u vijeće ne biraju roditelji, nego interesne i političke grupacije, te kao takvi nisu imali legitimitet da predstavljaju roditelje.
• Zakonima o osnovnoj i srednjoj školi u SBK je predviđeno, da se rad vijeća roditelja vrši na osnovu statuta vijeća, što implicira da su vijeća roditelja pravni subjekti, koji su registrirani kod nadležnog suda u skladu sa Zakonom o udruženjima građana i fondacijama. Vijeća roditelja ni u jednoj školi nisu pravno registrirana, te su članovi Upravnog odbora u ovakvim konstituisanim vijećima nelegalni.
• Člana Upravnog odbora iz reda zaposlenika predlagalo je nastavničko vijeće, koje za to nije nadležno. Naime, nastavničko vijeće je stručni organ u školi i ono nema zakonske kompetencije u smislu upravljanja školom. Pored toga nastavničko vijeće ne predstavlja sve zaposlenike, obzirim da oko 1/3 zaposlenika ne mogu biti članovi nastavničkog vijeća ( sekretari, administrativni radnici, domari, ložači, radnici na održavanju čistoće i sl.). Člana Upravnog odbora iz reda zaposlenika treba da predlaže vijeće uposlenika, ukoliko je ono konstituisano, ili Sindikat obzirom da se iz njega biraju članovi u vijeća uposlenika.
• Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK je donijelo Pravilnik o izmjenama pravilnika o izboru, organizovanju i radu Upravnih odbora škola („Sl. novine SBK“ broj: 7/11) i pokrenulo postupak izbora novih članova Upravnih odbora.
• Ova prethodna izmjena umjesto da ispravi gore navedene propuste i Upravne odbore izabere na zakonit način i u skladu sa procedurom, ona proizvodi dodatne propuste i omogućava da u Upravni odbor imenuju podobni nastavnici umjesto onih koji su predloženi od strene zaposlenika, te proceduru i izbor potpuno obesmišljava u smislu legitimiteta predstavnika pojedinih kategorija. Umjesto da zaposlenici biraju svoje predstavnike u Upravni odbor škole, to je umjesto njih radilo resorno ministarstvo.
• Ovako nelegitimni i nelegalni Upravni odbori su verificirani od strane Vlade SBK 25.8.2011.godine, te nastavili da imenuju direktore škola.
• Stavljanjem van snage Pravilnika o izmjenama pravilnika o izboru,organizovanju i radu Upravnih odbora škola („Sl. novine SBK“ broj:8/11) je beskorisno, obzirom da su po istom tom pravilniku izabrani postojeći članovi Upravnih odbora.
• Ovako nelegalni i nelegitimni Upravni odbori provode proceduru izbora direktora škola u onim školama u kojima to nisu obavili prethodni Upravni odbori, koji su takođe nelegitimni i nelegalni.

Na osnovu svega navedenog predlažemo i zahtjevamo sljedeće:
1. Da se izbor članova Upravnih odbora u svim školama odmah poništi
2. Da se odmah ponište sva imenovanja direktora u svim školama
3. Da shodno odredbama Zakona o osnovnoj i srednjoj školi u SBK, Ministarstvo obrazovanja, nauke,kulture i sporta SBK imenuje v.d. direktore škola, do okončanja procedure izbora legalnih i legitimnih članova Upravnih odbora.
4. Da nadležno ministarstvo svim školama dostavi vrlo jasno i precizno uputstvo po kojem će se konstituisati vijeće roditelja, obzirom da su do sada u vijeće roditelja birani podobni roditelji, koje je su sebi birali direktori, a ne roditelji na roditeljskim sastancima. Pravilan izbor vjeća roditelja je krucijalan u ovom postupku, obzirom da vijeće roditelja predlaže dva člana u Upravni odbor škole.
Pomenuto uputstvo treba da sadrži sljedeće:
• Svako odjeljenje treba da ima svog predstavnika u vijeću roditelja.
• Nastavničko vijeće treba da bira predstavnike vijeća iz reda nastavnika.
• Odnos roditelja i nastavnika u vijeću treba jasno precizirati (brojno ili procentualno).
• Iz postupka konstituisanja vijeća treba isključiti direktore škola, obzirom da su direktno zainteresirane strane za izbor članova vijeća, te utiču na izbor istih.
• Postupak oko konstituisanja vijeća i sazivanje konstituirajuće sjednice treba da vrši pedagog škole, a ne direktor.
• Nakon konstituisanja vijeća, treba odmah donijeti poslovnik o radu vijeća, te izabrati predsjedavajućeg vijeća, a tek onda pristupiti predlaganju kandidata iz reda roditelja u Upravni odbor škole.
• Prijedlog kandidata za upravni odbor škole, treba da dostavljaju predsjedavajući vijeća, a ne direktori škola.
5. Donijeti novi Pravilnik o izboru, organizovanju i radu Upravnih odbora škola, kojim će se vrlo jasno precizirati da se izbor članova Upravnih odbora vrši institucionalno a ne voluntaristički i to:
• Članove Upravnih odbora iz reda zaposlenika treba da predloži Sindikat, obzirom da vjeće uposlenika nije kostituisano, a isti je jedini zakonski predstavnik svih zaposlenika.
• Članove Upravnog odbora iz reda lokalne zajednice predlaže Općinsko vijeće.
• Članove Upravnog odbora iz reda roditelja predlaže vijeće roditelja, na osnovu provedenih procedura i u skladu sa pravilnicima.
• Članove Upravnog odbora iz reda osnivača predlaže resorno ministarstvo.
• Konstituirajuće sjednice Upravnih obora obavezno saziva predstavnik osnivača.
• Upravni odbori moraju donijeti poslovnike o radu i izabrati predsjednike istih.
• Tek nakon ovako institucionalno izabranih i konstituisanih Upravnih odbora, mogu se raspisati konkursi za izbor i menovanje direktora škola.
6. Konkursi za izbor direktora škola raspisuju se na osnovu uputstva i kriterija od strane ministra, te se za tu poziciju propisuju visoki, stručni i moralni kvaliteti, koji su zasnovani na činjenicama, kako se na ta mjesta ne bi više imenovale osobe čije su jedine referense želje da budu direktori, politička pripadnost, podobnost, poslušnost i servilnost. Ovakvi direktori nemaju podršku niti poštovanje sredine u kojoj rade, a ni samih zaposlenika, nego samo političku podršku.

Ovim putem obavještavamo naše članove da odluke Upravnih odbora i riješenja direktora koja budu išla na štetu zaposlenika neće imati pravnu snagu, te svoja prava mogu ostvarivati putem suda.

Na osnovu do sada svih izrečenih presuda, može se konstatovati da je cjelokupan sistem obrazovanja na području Srednjobosanskog kantona nezakonit i nelegalan, te su svi dokumenti izdati od strane obrazovnih ustanova čiji je osnivač Srednjobosanski kanton ništavni.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK KO SSVONK SBK
Nedžad Jahić

PREDSJENIK KO SSOOIO SBK
 Muhamed Pajić